gunnyhoainiem.com sroanhem.vn volamlongmon.com mu moi ra
vps long van
 1. thangnga174 New Member

  [​IMG][​IMG][​IMG]http://mu-season6.online[​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG] Máy Chủ : Free 2021
  Alpha Test: 4/2/2021 (13h)
  Open Beta: 7/2/2021 (13h)
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] Giftcode
  BƯỚC 1: S.H.A.R.E liền nội dung này.
  BƯỚC 2: T.A.G 5 người Nhận Code 200k WCionC
  Hệ Thống train nhận wc và gp
  PeGe Hỗ Trợ:
  https://www.facebook.com/svmoi/
  Đăng Ký : http://mu-season6.online/id/ .
  Link Tai Game :https://drive.google.com/.../1WFXWd9J5JSyefA5axh9s9Y.../view
  EXP : x1500
  Drop : 20
  Giới hạn reset 20 lần 1 Ngày Vào 20h Tối
  -------------------------------------
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] Lệnh Trong Game [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  Đồ hỗ trợ : /tanthu
  Treo và reset : /reset auto - /train -/off attack
  Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd
  Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl
  Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem
  Xin Zen : /zen 9999999999
  Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack
  Tự Động Reset : /reset auto
  Chát thế Giới : /post Lệnh Code : /tanthu
  Làm Nhân Vật 3 : /nv3
   

Chia sẻ game lậu