Những quy định trong quá trình hoạt động của dịch vụ thành lập doanh nghiệp sẽ giúp bạn có những cái nhìn tổng thể sau khi thành lập doanh nghiệp. Dưới đây là một số quy định đối với thành lậpcông ty TNHH một thành viên mà doanh nghiệp của bạn nên biết.


1. Lưu ý về việc tăng, giảm vốn điều lệ

- Công ty bổn phận hữu hạn một thành viên không được giảm vốn điều lệ.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.

2. Cơ cấu tổ chức công ty TNHH một thành viên tư nhân

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân có chủ toạ công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chủ sở hữu công ty đồng thời là Chủ tịch công ty. chủ toạ công ty hoặc Giám đốc hoặc giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

- Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc giám đốc điều hành.

- Quyền, bổn phận, nhiệm vụ cụ thể của Giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, giao kèo cần lao mà Giám đốc hoặc giám đốc điều hành ký với Chủ tịch công ty

3. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên tập thể

- Chủ sở hữu công ty bổ dụng một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền với nhiệm kỳ không quá năm năm để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và luật pháp có can dự. Người đại diện theo uỷ quyền phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật doanh nghiệp.

- Chủ sở hữu công ty có quyền thay thế người đại diện theo uỷ quyền bất cứ khi nào.

- Trường hợp có ít ra hai người được bổ nhiệm làm đại diện theo uỷ quyền thì cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bao gồm

Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc giám đốc điều hành và Kiểm soát viên; trong trường hợp này, Hội đồng thành viên gồm vơ người đại diện theo uỷ quyền.

- Trường hợp một người được bổ nhiệm làm người đại diện theo uỷ quyền thì người đó làm chủ toạ công ty; trong trường hợp này cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bao gồm chủ toạ công ty, Giám đốc hoặc giám đốc điều hành và Kiểm soát viên.

- Điều lệ công ty quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc giám đốc điều hành là người đại diện theo luật pháp của công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú tại Việt Nam; nếu vắng mặt quá ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty.

- Chức năng, quyền và nhiệm vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc giám đốc điều hành và Kiểm soát viên quy định tại các điều 68, 69, 70 và 71 của Luật doanh nghiệp.

4. trách nhiệm của thành viên và các bộ phận khi thành lập công ty TNHH một thành viên

- Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên có các nghĩa vụ sau đây:

+ tuân luật pháp, Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty trong việc thực hành các quyền và nhiệm vụ được giao;

+thực hành các quyền và nhiệm vụ được giao một cách chân thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm ích hợp pháp tối đa của công ty và chủ sở hữu công ty;

+ giáp với lợi. của công ty và chủ sở hữu công ty. Không sử dụng thông báo, bí quyết, nhịp kinh dinh của công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

+ Thông báo kịp thời, đầy đủ và xác thực cho công ty về các doanh nghiệp mà họ và người có can hệ của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty;

+Các trách nhiệm khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được tăng lương, trả thưởng khi công ty không có khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục: